ชื่อ คุณพิเชษฐ์ ศรนารายณ์

คณะสถาปัตย์ ม. จุฬาลงกรณ์ฯ
ตำแหน่ง ผจก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ ต้องกลับไปทบทวนและลอง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-