ชื่อ คุณ อาทิตย์ จุงไทย

Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ guarntee ได้จาก Certificate ต่างๆ
และจากประสบการณ์ของอาจารย์
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ เป็นกันเองดี เมื่อมีปัญหาหรือติดตรงไหน
อาจารย์สามารถตอบคำถามและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งอธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาได้ละเอียดดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่า เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วยังต้องฝึกฝน ทบทวนในเนื้อหาเพราะคำสั่ง Linux
ค่อนข้างเยอะและคิดว่าต้องสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างแน่นอน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง