ชื่อ คุณ ภัทรกรณ์ ทองสิงห์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
บริษัท ฤทธา จำกัด
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ก่อสร้าง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความสามารถรอบรู้อย่างมาก สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ Linux
เป็นสิ่งที่ง่ายเสมอของอาจารย์ จึงถ่ายทอดได้ตรงทุกอย่าง ผู้เข้าอบรมซึ่งได้ความรู้
มากพอสมควร ตามหลักสูตรที่เรียน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สบายๆ เป็นกันเอง การดูแลเอาใจใส่ดีตลอดหลักสูตร ผู้อบรมอาจจะช้าหน่อย
เพระาผู้อบรมไม่ค่อยมีความรู้ Linux เลย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติ ใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างมาก
เพราะว่าปฏิบัติแล้วเกิดขึ้นได้จริง ใช้งานได้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ต้องใช้เวลาในการทำงานสักระยะก่อนครับ
ถ้าหากทำไม่ได้รบกวนอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก สบาย ไม่ยุ่งยากในการเดินทาง