content="th">ชื่อ คุณ ปราการ แสนขาว

ตำแหน่ง พ.ปฏิบัติการคอม 4
หน่วยงาน โรงงานยาสูบ
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ เยอะดีแต่ลูกศิษย์จะเรียนได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่าน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ ต้องไปฝึกปรืออีกเยอะๆ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ
ีครับ