ชื่อ คุณ ณัฐพร สีหะเกรียงไกร

นักศึกษา
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ และประสบการณ์มาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี เป็นกันเอง เรียนสนุกไม่เครียด ห้องเรียนก็สะอาดเย็นสบาย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ เพราะว่าความรู้และเทคนิคที่ได้จากอาจารย์มากพอสมควร
แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอีกให้ลึกซึ้งกว่านี้ จึงจะปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบายดี