ชื่อ คุณปราชญ์ พรพระแก้ว

Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถแก้ปัญหา และตอบปัญหาของผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี ทำให้ไม่เครียดในการอบรม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แต่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะดี เพราะมีเว็บบอร์ดที่สามารถฝากปัญหาให้อาจารย์หรือรุ่นที่ช่วยแก้ไขได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะหรับผมที่นำรถมาเองถือว่าสะดวกดี