ชื่อ คุณ ชาญชัย หาวงศ์

Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจดีครับ เพราะรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้พวกเร็วได้อย่างรวดเร็ว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองครับ แต่ค่อนข้างเร็วไปหน่อยสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างผม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วคิดว่าน่าจะทำงานได้ในระดับหนึ่ง และคิดว่าจะพัฒนาได้จากประสบการณ์   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คิดว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือเมื่อติดปัญหาในภายหลังครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ พักอยู่หน้าสหฟาร์มครับ