ชื่อ คุณ ณัฐสิทธิ์ สถาพรดำรงค์

ตำแหน่ง IT Support
บริษัท จัสมิน ซับมารียน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โทรคมนาคม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้และการถ่ายทอดของอาจารย์ผู้สอนดีมากครับ ตอบข้อสงสัยได้ชัเจน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศน่าเรียนดีครับ อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง จึงทำให้
การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรมสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติงานได้จริง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพราะหลักสูตรนี้จะต้องนำไปใช้งานจริงเกือบทั้งหลักสูตร   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะไปได้ด้วยดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถค่อนข้างติดทั้งขาไปและขากลับ