ชื่อ คุณ เสรี ดำเนินพิริยะกุล

ตำแหน่ง Network Adm.
หน่วยงาน MRCS, Vientiane, Lao PDR. Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากทั้งเรื่อง H/W และ S/W   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีระเบียบ และแผนการเรียนดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ดี เพราะสามารถนำมาพัฒนาเพิ่มเติมต่อขยาย   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีพื้นฐานในเรื่องการสนับสนุนแก้ไขปัญหาดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะจราจรไม่ติดขัด