ชื่อ คุณ ประจักษ์ เพ็ญเลี้ยง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ด้านเครืข่าย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้มีประสบการณ์สูงระดับเชี่ยวชาญในด้าน Linux ก็คิดว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้ด้าน
Linux ขั้นเชี่ยวชาญในประเทศไทย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนมีความเป็นกันเอง ติดปัญหาหรือข้อสงสัย เมื่อสอบถามจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ทำให้ทราบปัญหาที่แท้จริง และการให้ความรู้ทุกแง่มุมอย่างไม่ปิดบัง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าพอปฏิบัติงานได้ในระดับที่ยังไม่ชำนาญ ต้องใช้เวลาฝึกฝนทำความเข้าใจอีก
เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้ Linux ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็มีความเข้าใจมากๆ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีความพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ ซึ่งหลายช่องทางที่ช่วยเหลือ ทั้งผ่านเวบ
ซึ่งมีผู้รู้ท่านอื่นและอาจารย์ผู้สอนเข้าช่วยแก้ปัญหา
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี มีรถหลายสายให้เลือกเดินทาง