ชื่อ คุณ ณัฐกร ทางเพียร

ตำแหน่ง อาจารย์
ม.ราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์มาก และสามารถให้ความรู้รวมถึงรายละเอียดของเรื่องที่เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ค่อนข้างเป็นกันเอง สามารถที่จะให้ผู้เรียนถามได้ทุกเรื่องที่ไม่เข้าใจ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้ครอบคลุมกับงานที่ต้องทำในอนาคตได้เป็นอย่างดี
และคิดว่าความรู้ที่ได้จะถูกนำไปใช้ในงานที่ได้เป็นอย่างดี
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
พิจารณาจากช่องทางที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถติดต่อ สอบถามปัญหากับตัวอาจารย์
ค่อนข้างได้รับความสะดวกมากพอสมควร
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ตำแหน่งของสถานที่อบรมหาง่าย และข้อมูลที่ตั้งมีให้ค่อนข้างชัดเจน