ชื่อ คุณ ชนะ ปรีชามานิตกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานวิจัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนดี มีการเตรียมตัว/สอนได้อย่างมืออาชีพ
ให้ความรู้ทั้งแนวทฤษฎีและปฏิบัติครบถ้วยสมบูรณ์ ประทับใจ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศพอใช้ได้ ค่อนข้างดี การดูแลเอาใจใส่จากผู้สอนดีมาก ไม่เบื่อหน่าย
ในการตอบปัญหา/ถ่ายทอดไม่ใช่แค่ในตำรา ยังบอกประสบการณ์จริงด้วย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากการอบรมเป็นการปู + ปรับพื้นฐาน ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือนำไปใช้งาน
แต่คาดว่าได้แนวทางที่ดี ในการนำไปถ่ายทอดในการนำไปใช้งาน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ได้ใช้บริการ หวังว่าคงจะได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการอบรม
ที่มีปัญหาในการนำไปใช้งาน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี มีรถตู้ รถเมล์ หลายสายผ่าน ด้านหน้าก็สะดวกมีที่จอดรถ