ชื่อ คุณ อำนาจ นัยอนันต์

ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ระดับ7
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี เอาใจใส่ในปัญหาของแต่ละคนดี แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ทำให้เสียเวลาในการเรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ทดลองใช้งานตามตัวอย่างในตำรา ได้ทดลอง set ค่าใช้งาน
ได้ตรงตามความเป็นจริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีการลงทะเบียน webboard สามารถถาม/ตอบ ปัญหาต่างๆ ผ่าน webboard ได้
หรือ e-mail ถามได้โดยตรง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เพราะนำรถส่วนตัวมาเอง