ชื่อ คุณ ทับทิม สงวนวงษ์ทอง

ตำแหน่ง วิศวกร 5, แผนและนโยบาย
TOT Public Company Limited
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
Background ด้าน Linux ก่อนมาเรียนแทบไม่มีเลย เท่าที่ได้มาเรียนรู้สึกว่าอาจารย์
มีประสบการณ์ ในการใช้งาน Linux , มีความรู้และเชี่ยวชาญมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เอาใจใส่ดี เพราะว่าช่วงที่เรียนได้นำ notebook มาให้อาจารย์ช่วย
และอาจารย์แก้ไขปัญหาให้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ เพราะอาจารย์มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ ทำให้เรียนแล้วเข้าใจ
และนำกลับไปใช้งานตามที่เรียนได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
บางครั้งตามไม่ทัน มาถามอาจารย์นอกเวลา อาจารย์ท่านก็สละเวลาบอก แนะนำแก้ไขปัญหาให้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลมาก ต้องตื่นแต่เช้า แต่ก็มีรถตู้ผ่านหลายสาย ก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกได้