ชื่อ คุณพงศ์ภูมิ ป้อมสุข
ตำแหน่ง On-site Service Manager
บริษัท เคสเวิร์ค คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
บริการซ่อมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเรื่องการ configer ดีมาก และสามารถไขข้อข้องใจให้ผู้เข้าอบรมได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนเครียดไปหน่อย แต่ผู้เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว คาดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แต่ก็ต้องพัฒนาความรู้เพิ่มเติมด้วย
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
น่าจะเป็นไปในทางที่ดี เพราะอาจารย์ผู้สอนไม่หวงวิชา และสามารถสอนให้เป็นก้าวแรก
ในการที่จะเข้ามาในวงการ Open Source ที่ดีก้าวหนึ่ง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางมาโดยสะดวก