ชื่อ คุณ ไชยยันต์ วงศาโรจน์
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้สึกว่าติดขัดบ้าง น่าจะมาจากการเปลี่ยนจาก FC3 มาเป็น FC5   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีตอบคำถามชัดเจน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะนำไปปรับปรุงกับระบบที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลพอสมควร