ชื่อ คุณ พงษ์พันธ์ ประพันธ์
ตำแหน่ง Network Admin
ม.สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการสอนได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปปฏิบัติงานได้ และต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกต่อไป เพื่อนำไปใช้งานที่มากขึ้น   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวก หาได้ง่าย