ชื่อ คุณ สุกิจ ศรีสาครชัย
ตำแหน่ง IT Officer
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System


  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี ถาม ตอบ ได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ใกล้ชิดผู้เรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาต่อ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
แจ้งทาง E-Mail หรือ ขึ้น webboard แล้วส่ง Link ให้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มาที่นี่ ไม่ลำบาก แต่รถติดแถวเกษตรบ้าง อยู่แถวพระราม7