ชื่อ คุณ อำนาจ นัยอนันต์
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ระดับ 7
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System


  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ผู้เรียนดี ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้มากพอสมควร เพราะต้องกลับไปเพิ่มเติมอีก จึงจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
จะมี webboard สามารถถามปัญหา ผ่านทาง webboard ได้ หรือ Mail ถึงอาจาย์ได้โดยตรง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกพอสมควร