ชื่อ คุณ สมยศ ยุทธศิลปเสวี

บริษัท วีแอนด์เค ดีเวลบอปเปอร์ จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โครงการบ้านกรองทอง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก ตอบคำถามและแก้ไขปัญหา เสริมความรู้ และเทคนิคนอกเหนือจากตำราได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ติดตามผลการสอนแบบรายบุคคลได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาที่เรียนตรงกับความตั้งใจที่จะมาศึกษา เพื่อนำกลับไปใช้งาน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยแก้ไขปัญหาในการทำ Lab ได้ดี และเร็วพร้อมอธิบายจุดในการแก้ไขปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย