ชื่อ คุณ อดุลย์ชัย อารีเวชมงคล

ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Software Distribution
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์มากพอที่จะตอบปัญหาที่สงสัยได้ทุกปัญหา
เพราะเข้าใจการทำงานของระบบอย่างแท้จริง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศน่าเรียน เพราะเรียนเพียงกลุ่มเล็กๆ ทำให้ใกล้ชิดกับอาจารย์
ส่งผลให้ได้รับความดูแลจากผู้สอนเป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อย่างน้อยก็คิดว่ามีพื้นฐานดีพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า อาจมีบางส่วน
ที่ไม่เหมือนกับเนื้อหาที่เรียนกับการนำไปใช้งานจริง อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถสอบถามอาจารย์ได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มี webboard และ E-Mail ไว้สำหรับตอบปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่หาไม่ยาก แต่อาจจะไกลจากบ้านไปหน่อย