ชื่อ คุณ สุนทร ประกิตชัยวัฒนา

อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน Linux อันดับหนึ่งของเมืองไทย อาจารย์ถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้เรียนให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีเทคนิคต่างๆ มากมาย ที่ไม่สามารถอ่านได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองดี เรียนสบายไม่เคลียด หากมีข้อสงสัยก็สามารถ
ถามอาจารย์ได้ แม้ว่าจะเป็นคำถามง่ายๆ อาจารย์ก็ยินดีตอบ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เพราะมีพื้นฐานของการเรียนที่ดี
ก็จะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ และไปศึกษาเพิ่มเติมได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
เมื่อติดปัญหาในการ config อาจารย์ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ดี อาจารย์จะไม่ยอมปล่อย
ให้ปัญหาผ่านไป แต่จะหาทางแก้ปัญหาให้ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี มีรถเมล์ผ่านหลายสาย

ลายสาย
านหลายสาย