ชื่อ คุณ เอกราช อรรฆยากร

ตำแหน่ง Network Engineer
บริษัท ทีที แอนด์ที ซับสไครบเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนดีมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และท่านอาจารย์เอาใจใส่ผู้อบรม คอยไถ่ถามตลอดเวลา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปต่อยอด เพิ่มพูนทักษะได้ง่ายขึ้นมากครับ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีเว็บบอร์ดให้สามารถเข้ามาถามคำถามได้ตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวกครับ