ชื่อ คุณ พิสิฐ จันทร์ผ่อง

ตำแหน่ง System Admin
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
เงินทุนหลักทรัพย์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Linux มาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี และมีการช่วยเหลือกัน เมือ่ตามไม่ทัน
อาจารย์ผู้สอนจะคอยช่วยดูแลด้วย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำความรู้ที่เรียนไปใช้เป็นพื้นฐานได้ส่วนหนึ่ง และจะต้องนำไปประยุกต์ใช้
กับที่ใช้งานจริงตามรูปแบบที่ใช้ในองค์กร
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ส่วนใหญ่จะเข้าไปดูที่ website itdestination ในหัวข้อ Linux Trip และ webboard
นำความรู้ในส่วนนี้นำไปทดลองใช้งานในส่วนที่ทำ ถ้าเกิดปัญหาจะเข้าไปขอความช่วยเหลือใน webboard
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ที่พักอยู่ต่างจังหวัด แต่มีรถประจำทางสะดวกครับ