ชื่อ คุณ สุรางคนางค์ จันทร์เพ็ง

ตำแหน่ง Senior System Engineer
บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
แน่น ละเอียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกสนานบ้างตามสมควร ดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้ แต่เป็นการประยุกต์ใช้ เพราะใช้งานจริงมีข้อยกเว้น
หรือข้อที่ควรระวังหลายอย่างเช่น procedure ในการทำงาน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ตอบข้อสงสัยอย่างกระจ่าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไปมาสะดวก แต่ครั้งแรกจะหลงหน่อย ( ลงป้ายผิด )