ชื่อ คุณ มรุพัทธ์ เขียวพันธุ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน Implement
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้ลึก รู้จริง และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ผู้อบรมสามารถเข้าใจหลักสำคัญต่างๆ
ที่สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ตนเองได้อย่างรวดเร็ว
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการศึกษาและใช้งานเพิ่มเติมได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จาก website ตลอด ด้วยนโยบายการเรียนร่วมกัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางมาได้ไม่ยากนักจากเส้นทางหลักหลายเส้นทาง