ชื่อ คุณ วิชิต ธนกิจเจริญพัฒน์

ตำแหน่ง System Engineer/Project Specailist
Internet Computing and Networking Co.,Ltd ( ICAN)
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
หนึ่งข้อในการตัดสินใจมาเรียนที่สถาบันนี้คือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรง
ทางด้านนี้ มีการทดลองให้เห็นถึงการค้นคว้าอยู่อย่างสม่ำเสมอของอาจารย์ผู้สอน
แถมครับ เอกสารประกอบการเรียนดีมาก, เข้าใจดี ข้อผิดพลาดน้อย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียน แต่ในระดับของผู้เรียนด้วยกัน
ยังไม่ค่อยเป็นกันเองเท่าไหร่ อาจจะมาจากโอกาสในการพูดคุยน้อยไป
ความเอาใจใส่ดี เพราะมีการเดินดูผู้เรียนอยู่ตลอด class
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะทำได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรว่าต้องการที่จะใช้งาน
จนถึงระดับใด ( Basic หรือ Advance )
โดยส่วนตัวหลักสูตรนี้ สามารถทำให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจการทำงานของ Linux ได้มากขึ้น
( เรียนเอา concept และ Infra ครับ )
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ครับ เนื่องจากเพิ่งจบหลักสูตร แต่อย่างไรก็ดีจากที่ได้เช้าไปใน Webboard คิดว่ามีการช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ มีรถผ่านหลายสาย แต่ในช่วงเย็นรถจะติดมาก (โดยเฉพาะจันทร์-ศุกร์)