ชื่อ คุณ เกรียงศักดิ์ เพิ่มพรม

ตำแหน่ง NOC Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IDC
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้สูง มีประสบการณ์ในการสอนที่ยาวนาน มีการแนะนำ
และข้อควรระวังเพื่อให้นักเรียนนำไปถ่ายทอดความรู้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง อาจารย์เอาใจใส่ในตัวผู้เข้ารับการอบรม จดจำ
รายละเอียดของผู้อบรมได้ มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
อุปกรณ์+สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อเรียนจบแล้ว ทำให้เข้าใจกระบวนการทำงาน การ config ระบบปฏิบัติการ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มี Webboard สำหรับฝากคำถาม เกิดกระบวนการเรียนรู้ และหากคำตอบ ทั้งแก่ผู้ถาม ผู้ตอบ
และผู้ที่เข้ามาอ่าน พร้อมทั้งมี e-mail สำหรับการสอบถามเพื่อความเป็นส่วนตัว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางถือว่าไกลพอสมควร แต่การเดินทางสะดวก มีเส้นทางในการเดินทางหลากหลาย
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สำหรับผู้เข้าอบรมที่อยู่หลังห้อง บางครั้งอาจได้ยินอาจารย์ไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากเสียงสะท้อน