ชื่อ คุณสุวิชย์ อินทนนท์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ Linux เป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาสูง ผู้ได้รับการอบรมจะได้ความรู้ที่แน่นขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศห้องและอาหารการกินจัดได้ดี อาจารย์ผู้สอนพร้อมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้เข้าอบรมเต็มที่   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จบหลักสูตรแล้ว ทำให้รู้ระบบมากขึ้นว่ามีอะไรบ้าง ทำได้มากน้อยแค่ไหน ตรงตามวัตถุประสงค์
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
หากมีโอกาสจะส่งผูเใต้บังคับบัญชา มาอบรมเพิ่มเติมความรู้ เพราะเชื่อมั่นในความรู้ที่จะได้ คุ้มค่า
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมสะดวกมากๆ ครับ
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาจจะสอนเร็วไปหน่อย สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่มีพื้นหรือไม่คุ้นเคยมาก่อน