ชื่อ คุณเบญจรงค์ แป้นน้อย

ตำแหน่ง Service Engineer
Infonet Thailand
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบสื่อสาร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี เป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำงานได้ เบื้องต้น แต่ระดับลงลึงลงไปคงต้องศึกษาเพิ่มเติม   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี สามารถดูใน webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ไม่ไกลที่พัก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-