ชื่อ คุณทวีศักดิ์ พฤกษ์สุกาญจน์

ตำแหน่ง Engineer
CS Loxinfo
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจสิ่งที่สอนเป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดความรู้อย่างมาก คอยตอบคำถามต่างๆ ที่ผู้เรียนถาม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ทุกวัน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก เพราะมีเว็บที่ให้ความรู้ มีเว็บบอร์ด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่สะดวก เดินทางไป - กลับ ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารกลางวันอร่อยดีครับ