ชื่อ คุณธีรพงษ์ ขจรวุฒิตระกูล

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงจะสามารถนำไปใช้งานในองค์กรได้ แต่คงต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก
เพราะประสบการณ์ของผู้เรียนยังมีน้อยอยู่
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ แต่รถติดหน่อย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-