ชื่อ คุณพิพัฒน์ สังข์วิเศษ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Test Engineer
หน่วยงาน
Stars Micro Electronic Thailand PCL
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
Good   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Good   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
Can   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร Under monitoring   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
Easy & Good