ชื่อ คุณทิวา ชยันต์เกียรติ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
System & Network Engineer
หน่วยงาน
Asiasoft Corperation Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Software House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ในเนื้อหาดีมาก นอกจากเนื้อหายังได้แนวความคิดต่าง ๆ อีกด้วย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. มีความเป็นกันเองมาก ห้องเรียนสนุกสนานดี ไม่ทำให้เนื้อหาน่าเบื่อจนเกินไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่า จบหลักสูตรนี้แล้ว ก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในระบบต่างๆ ได้
รวมถึง Linux ตัวอื่น ที่ไม่ใช่ตัวที่เรียน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อมีปัญหา อ.ก็ช่วยหาคำตอบ หรือวิธีการแก้ไขอย่างดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกพอสมควร เนื่องจากมีรถต่อเดียว จากบ้าน ->ที่อบรม