ชื่อ คุณพีรศักดิ์ ดีลิ่น
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ -
หน่วยงาน
-
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้กว้างขวาง สามารถปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกั่บการเรียนได้เสมอ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนการสอนเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ได้ทั่วถึง และเต็มที่
สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ต้องกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียน เพื่อจะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่และช่ำชอง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร น่าจะมีเพื่อนๆ IT เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เจอและตอบคำถามต่างๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางมาอบรมได้สะดวก มีรถตู้และรถประจำทางผ่าน   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อากาศหนาว สำหรับการเรียนในครั้งแรกรู้สึกว่ายากเพราะไม่เคยใช้งาน Linux มาก่อน แต่พอเรียนไปก็รู้สึกสนุก