ชื่อ คุณจิรกฤต เทียมใจ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Admin & Web master
หน่วยงาน Priss and Peach Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication System
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ เป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ ถึงคำถามในใจผมอาจจะได้ไม่หมด แต่ก็พอรู้ว่าจะต้องไปต่อยังไง
ดีกว่างมางมทางเองไม่รู้ไปทางไหน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมากๆ ถ้าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าจะดีมากเลยครับ