ชื่อ คุณสรายุธ เนียมประดิษฐ์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ อาจารย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน ร.ร. นวมินทร์ เตรียมน้อมฯ
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนมัธยมของรัฐฯ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการ Linux   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี อาจารย์ให้การเอาใจใส่นักเรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติจริงได้ ในระดับจุดประสงค์ที่มาอบรม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี เมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้มีที่ปรึกษาเสนอแนะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก