ชื่อ คุณฤทธิรงค์ กุญชร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT
หน่วยงาน บจก. วินเซอร์ โฮเต็ล
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงแรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี อาจจะไม่ทันเป็นบางครั้ง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติหรือนำไปใช้งาน หรือสามารถนำความรู้ที่ได้มาเป็นหลักสูตรพื้นฐาน
สำหรับประยุกต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก