ชื่อ คุณเชาวลิต สีเนหา
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Network Group Head
หน่วยงาน บจก. กันตนากรุ๊ป
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบันเทิง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์ทางด้าน Linux 1และด้าน Network ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการดูแลเอาใจใส่กับผู้เข้าอบรมดีมาก เรียนสนุก ไม่เครียด
สอดแทรก Trip เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะในองค์กร เริ่มมีการใช้งาน เกี่ยวกับ Linux มากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มี Webboard ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เพราะพักอยู่ไม่ไกลจากสถานที่อบรม