ชื่อ คุณไมตรี เขียวเขิน
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Engineer
หน่วยงาน Plasess-Thailand Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ถ่ายทอดให้กับผู้อบรมดีมาก ช่วยแก้ไขปัญหา เช่น กรณี config ติดปัญหา
ก็ช่วยแก้ปัญหาให้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อบรมได้ดี และเมื่อมีผู้อบรมสอบถามปัญหา
เพิ่มเติมก็เอาใจใส่ดี ตอบปัญหาได้กระจ่าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะลักษณะงานที่ทำกับที่เรียนเนื้อหาสาระตรงกับที่จะนำไปใช้ เช่น
ทำ SAMBA Share เพื่อ backup ข้อมูลของ user , ทำ mail server
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เนื่องจากยังไม่ได้มีการสอบถามปัญหาใดๆ หลังเรียนจบหลักสูตร ต้องลองดูอีกทีหลังเรียนจบ
แต่คิดว่าอาจารย์จะช่วยตอบปัญหาให้กับผู้อบรมได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี ไม่ไกลจากที่พักมาก ขับรถประมาณ 30 นาที (ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการหาความรู้)