ชื่อ คุณวุฒิพงษ์ องค์พรยศกุล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Manager
หน่วยงาน PENA House PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมาก ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนสามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น อยากหาความรู้เพิ่มเติม
บางเรื่องผู้เรียนมีข้อสงสัย สามารถถ่ายทอดความรู้ มาช่วยตอบข้อสงสัยได้ดี
(บางครั้งอาจเป็นมุมมองใหม่ๆ)
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี มีการเอาใจใส่ผู้เรียนสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ทำให้บรรยากาศ
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่บางครั้งยอมรับในแง่ของพื้นความรู้ของผู้เรียนที่ค่อนข้างหลากหลาย
ทำให้บางครั้งต้องคอยดูแลเป็นพิเศษ แต่ถือว่าดีในเกณฑ์ภาพรวม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน เพราะเป็นความตั้งใจอยู่แล้ว เอาความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปใช้พัฒนาองค์กร
แก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งนำไปพิจารณาสอบ RHCE ในอนาคต
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ทราบ แต่มีความคาดหวังในเกณฑ์ดี (จากการประเมินช่องทางการติดต่อเช่น Website, Webboard บทความ) คงต้องพิจารณาจากการเข้าใจใช้งาน หลังจบหลักสูตร   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี