ชื่อ คุณอาทิตย์ จูงไทย
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Network
หน่วยงาน Btec Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวาง รู้จริง ให้ทุกคำตอบที่ถาม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครั่บ กันเองดี กลุ่มเรียนไม่เยอะเกินไป จึงทำให้ถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องนำไปปฏิบัติงานอย่างแน่นอน เพราะเป็นความรู้ที่เสริมเพิ่มเติมและเป็นความรู้ใหม่ๆ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถค้นคว้าได้จาก webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ