ชื่อ คุณสุนทร โปซิว
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ -
หน่วยงาน -
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในบางส่วนที่ยังไม่เคยใช้งานหรือติดตั้งมาก่อน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี