ชื่อ คุณปิยะพงษ์ แก้วน่าน
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน บมจ. กสท. โทรคมนาคม
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ ความสามารถมาก และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ในบางครั้ง ในการทดลองปฏิบัติอาจจะตามไม่ทัน หากมีเวลามากกว่านี้ คงดีกว่านี้ครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้เพราะในปัจจุบันก็ติดตั้งเสร็จก็ไม่ค่อยได้ห่วงเรื่องความปลอดภัยสักเท่าไหร่   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อยากให้ อ. แนะนำในตอตที่จบจากอบรม ให้กรณีติดปัญหาเอาไปใช้งานจริง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็เดินทางลำบาก เพราะอยู่ไกล   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
หากมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ครั้งหน้าจะมาอบรมอีกครับ ขอบคุณครับ