ชื่อ คุณชาตรี บุดดีด้วง
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Network Engineer
หน่วยงาน บจก.ดีบีคอร์เน็ท
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยอะมาก ประสบการณ์เยอะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ แก้ไขปัญหาได้หมด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ได้ความรู้เยอะขึ้น วิธีแก้ รู้แนวทางการแก้ไขปัญหา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร รู้แนวทางแก้ไขปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ