ชื่อ คุณพินิตย์ ราศีวิสุทธิ์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
-
หน่วยงาน -
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ และเชี่ยวชาญ Linux เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี การเอาใจใส่เป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้นใน Linux น่าจะไปศึกษาต่และนำ
Linux ไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ทราบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล สำหรับผม ที่จอดรถค่อนข้างจำกัด