ชื่อ คุณวินัย นามขันธ์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
ครู/ดูแลระบบ Network
หน่วยงาน ร.ร. ประภามนตรี2
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ระดับสูง อ.มีความรู้หลายหลายดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกดี อ.สอนไม่เครียด เล่าอะไรเกี่ยวกับ Linux ให้ฟังดีครับ และให้การช่วยเหลือบางครั้งที่ตามไม่ทัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพราะว่าที่โรงเรียนใช้ Linux ในการใช้งานของโรงเรียนอยู่แล้ว
จะเอาไปทำเกี่ยวกับ Internet Webmail Web Server FTP ครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกพอสมควร เพราะว่าอยู่ไกลจาก Mycom มากพอสมควร