ชื่อ คุณสมศักดิ์ จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ IT
หน่วยงาน รพ.มนารมย์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาล   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยู่ระดับสูง (อยากมีความรู้ซักครึ่งของอาจารย์)   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การถ่ายทอดชัดเจน บรรยากาศเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้จริง เพราะได้รู้รายละเอียดของปัญหา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยตอบคำถามได้ชัดเจนจากโจทย์ที่ถาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวกดี (รถไม่ค่อยติด)