ชื่อ คุณชลธิชา โตทองสุข
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Software Developer
หน่วยงาน Ocean Worldwide Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมากมาย ไม่สามารถบรรยายได้ค่ะ แบบว่าถามอะไรก็ตอบได้หมด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
หนาวค่ะ แต่ไม่เป็นอุปสรรค์มากค่ะ อ.เอาใจใส่กับทุกๆ คน ประทับใจค่ะ
อ.ใช้คำพูดแทนสิ่งที่เรียนหรือยกตัวอย่างแบบกันเองค่ะ ขำดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อ.ไม่ตอบเมล์ค่ะ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สะดวกค่ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ