ชื่อ คุณทรงวุฒิ จิตติพาณิชย์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
นักศึกษา
หน่วยงาน -
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอ.ดีมาก รู้ลึก รู้จริง ในทุกเรื่อง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ ไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ถ้ากลับไปฝึกฝนทำได้แน่ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร รอดูครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ